Socis

IMG_6787 (R)Actualment la confraria compta amb 519 associats entre persones individuals i famílies.

Art. 4t. dels estatuts: Poden ser confrares totes les persones de qualsevol sexe, edat i condició que reuneixin les condicions exigides pel dret comú i acceptin els estatuts i l’esperit de la confraria. Per a ser confrare caldrà sol·licitar-ho per escrit a la Junta, la qual en decidirà l’acceptació.

DESCARREGAR EL FULL DE SOL·LICITUD D’ALTA A LA CONFRARIA

BUTLLETA DE SOL.LICITUD CSMMT A4

Un cop emplenat, amb totes les dades, podeu enviar-lo per correu ordinari o, escanejat, per correu electrònic a: santmagitgn@gmail.com